Közlemény gazdasági társaság átalakulásáról - Dátum: 2013. október 2.

Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-881828, székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 84.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a társaság átalakulását a jelen közleményben foglaltak szerint.

1.   Az átalakuló társaság neve, székhelye, cégjegyzékszáma
Név:   E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:   1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Cégjegyzékszám:   01-09-881828

2.   Az Átalakulás módja
Szétválás

3.   A szétválás módja
Kiválás

4.   A jogutód társaságok neve, székhelye, cégjegyzékszáma
4.1.
Társasági forma:   Korlátolt Felelősségű Társaság
Név:   E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:   1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Cégjegyzékszám:   01-09-881828
4.2.
Társasági forma:   Korlátolt Felelősségű Társaság
Név:   E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:    1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

5.   A jogutód társaság(ok)  létesítő

okiratának dátuma
a.)   E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   2013. december 31.
b.)   E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság   2013. december 31.

 6.   Átalakulás Gt. 74.§ (6) bek. szerinti időpontja
   2013. december 31. 

7.   A jogutód társaságok főtevékenysége
a.)   E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság   35.14 ’08 Villamosenergia-kereskedelem
b.)   E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság   35.14 ’08 Villamosenergia-kereskedelem

 8.   A jogutód társaságok vezető tisztségviselőinek (ügyvezetőinek) neve és lakóhelye
a.)   E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Név:   Pál Norbert
Cím:   2310 Szigetszentmiklós, Ady Endre u. 25/D.
Anyja leánykori neve:   Sámán Mária
b.)   E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Név:   Lehoczki Balázs
Cím:   2310 Szigetszentmiklós, Honfoglalás u. 1/A.,
Anyja leánykori neve:   dr. Simon Mária

9.   hitelezőknek szóló felhívás és tájékoztatás arról, hogy a hirdetményi határidő alatt hol kaphatnak tájékoztatást az őket közvetlenül érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről
a.)   Az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felhívja a hitelezőket, hogy akiknek a szétváló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései a szétválásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságtól a döntés második közzétételét (az első közzétételt követő 7. naptári nap) követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.
b.)   A hitelezők az őket közvetlenül érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről az alábbi címen kérhetnek tájékoztatást:
   Név:    E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
   Cím:    1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
   Email cím:   atalakulas@eon.hu

10.   A szétválási okiratnak a jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó legfontosabb rendelkezései (különös tekintettel a vagyonmegosztás arányára)
10.1. A szétválást követően fennmaradó, illetve létrejövő társaság vagyona az alábbiak szerint alakul:

A szétváló társaságok vagyona az alábbiak szerint alakul:  

Adatok EFt-ban E.ON Energiaszolgáltató Kft. E.ON Energiakereskedelmi Kft.
Immateriális javak 43.345 72.552
Tárgyi eszközök 218 0
Befektetett pénzügyi eszközök 10.324 0
Készletek 0 0
Követelések 87.048.875 27.448
Pénzeszközök 4.348 0
Aktív időbeli elhatárolások 12.553.669 0
Eszközök összesen 99.660.779 100.000
     
Jegyzett tőke 8.751.000 10.000
Tőketartalék 2.157.000 90.000
Eredménytartalék 0 0
Lekötött tartalék 7.648.940 0
Saját tőke 18.556.940 100.000
Céltartalékok 149.611 0
Kötelezettségek 44.781.893 0
Passzív időbeli elhatárolások 36.172.335 0
Források összesen 99.660.779 100.000

 

10.2. A szétválási okirat szerint az átalakuló társaság vagyona az alábbiak szerint oszlik meg a fennmaradó és a létrejövő társaság között:
a.)  E.ON Energiaszolgáltató Kft.  99,464%
b.)  E.ON Energiakereskedelmi Kft.  0,536%

10.3. A jogok és kötelezettségek megosztása a fennmaradó és az átalakulással létrejövő társaságok között

 1. A szétválási okiratban foglalt, valamint az alábbi 10.3. /3. pontban meghatározott eltérésekkel az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (fennmaradó társaságot) illetik mindazok a jogok (követelések) és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napját – illetve azt a napot, amely a cégnyilvántartásban az átalakulás napjaként kerül feltüntetésre – (a továbbiakban: Átalakulás napja) megelőzően keletkeztek abban az esetben is, ha azok az Átalakulás napját követően válnak esedékessé. A Gt. 85.§ (1) bekezdésére tekintettel a szétválási okirat értelmében- az alábbi 10.3. /3. pontban foglalt eltérésekkel - kizárólag az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (fennmaradó társaság) felel a társaság szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért azzal, hogy a kiváló, átalakulással létrejövő jogutód társaság ezekért a kötelezettségekért nem felel.

 2. Az átalakulással létrejövő E.ON Energiakereskedelmi Kft-t:
     a.) mint jogutód társaságot terhelik az Átalakulás napját követően, a földgáz kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben keletkezett kötelezettségek, akkor is, ha azok jogalapja az Átalakulás napját megelőzően fennállt jogviszonyból ered;
     b.) mint jogutód társaságot terhelik az Átalakulás napját követően, a villamos energia kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben keletkezett kötelezettségek, akkor is, ha azok jogalapja az Átalakulás napját megelőzően fennállt jogviszonyból ered;
     c.) mint jogutód társaságot illetik az Átalakulás napját követően, a földgáz kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben keletkezett követelések, akkor is, ha azok jogalapja az Átalakulás napját megelőzően fennállt jogviszonyból ered;
     d.) mint jogutód társaságot illetik az Átalakulás napját követően, a villamos energia kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben keletkezett követelések, akkor is, ha azok jogalapja az Átalakulás napját megelőzően fennállt jogviszonyból ered.

3. .A szétválási okiratban meghatározott földgáz és villamos-energia kereskedelmi tevékenység zavartalan folytatása érdekében a Tulajdonos úgy határoz, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által az Átalakulás napját megelőzően teljesített földgáz és villamos-energia kereskedelmi szolgáltatásokból eredő követelések számlázására 2014. február. 1-ig - illetve az Átalakulás napját követő 1 hónapig, amennyiben az Átalakulás későbbi időpontra esik - az E.ON Energiaszolgáltató Kft. lesz jogosult, majd ezen időponttól kezdődően az utólagos korrekciókat kizárólag az átalakulással létrejövő E.ON Energiakereskedelmi Kft jogosult megtenni az Átalakulás napját megelőzően az E.ON Energiaszolgáltató Kft. által teljesített, földgáz és villamos-energia kereskedelmi szolgáltatásokból eredő követelésekre és kötelezettségekre is, ezáltal a korrekciókból adódó követelések jogosultja, valamint a kötelezettségek kötelezettje az átalakulással létrejövő E.ON Energiakereskedelmi Kft lesz.

4. A fenti 10.3. / 3 pontban foglaltakat figyelembe véve, amennyiben valamely vagyontárgy vagy igény csak a szétválási okirat szerinti átalakulást követően válik ismertté, úgy az ilyen vagyontárgy attól függően, hogy annak rendeltetése az Átalakulás napját megelőzően a jogelőd társaság földgáz és/vagy villamos energia egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó, avagy a földgáz és/vagy villamos energia kereskedelmi engedélyéhez köthető az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (fennmaradó társaság) vagy az átalakulással létrejövő E.ON Energiakereskedelmi Kft. tulajdonába kerül. Ennek megfelelően az utóbb ismertté vált igény azon jogutód társaságot illeti meg, amely engedélyesi tevékenységhez az Átalakulás napját megelőzően köthető, kivéve a 10.3. / 3. pontban meghatározott utólagos korrekciókat, amelyekre a hivatkozott pont rendelkezései az irányadóak.

5. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. valamennyi bankszámlája tekintetében az E.ON Energiaszolgáltató Kft. marad a jogosult és kötelezett az Átalakulás napját követően is. Az átalakulással létrejövő E.ON Energiakereskedelmi Kft. számára új bankszámlák kerülnek megnyitásra.

11. A VAGYONMÉRLEG TERVEZETEK ADATAI

A.) E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (JOGELŐD TÁRSASÁG) VAGYONMÉRLEG TERVEZETÉNEK FŐBB ADATAI

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                                          adatok eFt-ban

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Könyv szerinti érték
2013.06.30.
Különbözetek
(+ ; -)
Rendezés 2
(+ ; -)
Vagyonmérleg
tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
1 A. Befektetett eszközök 126 439 0 0 126 439
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 115 897 0 0 115 897
3 ..

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0 0 0 0
4 ..

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0 0 0 0
5 ..

Vagyoni értékű jogok

115 897 0 0 115 897
6 ..

Szellemi termékek

0 0 0 0
7 ..

Üzleti vagy cégérték

0 0 0 0
8 .. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0
9 .. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0
10

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK 218 0 0 218
11 .. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 0
12 ..

Műszaki berendezések, gépek, járművek

0 0 0 0
13 .. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 199 0 0 199
14 .. Tenyészállatok 0 0 0 0
15 .. Beruházások, felújítások 19 0 0 19
16 .. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0
17 .. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 10 324 0 0 10 324
19 ..

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0 0 0 0
20 .. Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
21 .. Egyéb tartós részesedés 0 0 0 0
22 .. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0
23 .. Egyéb tartósan adott kölcsön 10 324 0 0 10 324
24 .. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0
25 .. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
26 B. Forgóeszközök 77 880 427 9 200 244 0 87 080 671
27 I. KÉSZLETEK 0 0 0 0
28 .. Anyagok 0 0 0 0
29 .. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 0
30 .. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 0
31 .. Késztermékek 0 0 0 0
32 .. Áruk 0 0 0 0
33 .. Készletekre adott előlegek 0 0 0 0
34 II. KÖVETELÉSEK 77 876 079 9 200 244 0 87 076 323
35 .. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 72 367 809 0 0 72 367 809
36 .. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 5 277 894 9 200 244 0 14 478 138
37 .. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 124 0 0 124
38 .. Váltókövetelések 0 0 0 0
39 .. Egyéb követelések 230 252 0 0 230 252
40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0
41 .. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
42 .. Egyéb részesedés 0 0 0 0
43 .. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0
44 .. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0
45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 348 0 0 4 348
46 .. Pénztár, csekkek 786 0 0 786
47 .. Bankbetétek 3 562 0 0 3 562
48 C. ktív időbeli elhatárolások 12 553 669 0 0 12 553 669
49 .. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 11 731 814 0 0 11 731 814
50 .. Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  elhatárolása 821 855 0 0 821 855
51 .. Halasztott ráfordítások 0 0 0 0
.. ..   .. .. .. ..
52 .. Eszközök összesen 90 560 535 9 200 244 0 99 760 779


"A" MÉRLEG Források (passzívák)                                                                     adatok E Ft-ban

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Könyv szerinti érték
2013.06.30.
Különbözet
Tőkeemelés

(+ ; -)
Rendezés
(+ ; -)
Vagyonmérleg
tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
53 D. Saját tőke 9 456 696 9 200 244 0 18 656 940
54 I. JEGYZETT TŐKE 8 760 000 1 000 0 8 761 000
55 .. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0
56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0
57 III. TŐKETARTALÉK 15 958 099 9 199 244 0 25 157 343
58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -15 699 343 0 437 940 -15 261 403
59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0
60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0
61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 437 940 0 437 940 0
62 E. Céltartalékok 149 611 0 0 149 611
63 ..   Céltartalék a várható kötelezettségekre 149 611 0 0 149 611
64 ..   Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 0
65 ..   Egyéb céltartalék 0 0 0 0
66 F. Kötelezettségek 44 781 893 0 0 44 781 893
67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
68 .. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
69 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
70 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0
71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
72 .. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0
73 .. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
74 .. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0
75 .. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0
76 .. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0
77 .. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
78 .. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
79 .. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0
80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 781 893 0 0 44 781 893
81 .. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0
82 ..    ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
83 .. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0
84 .. Vevőktől kapott előlegek 2 608 0 0 2 608
85 .. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 211786 0 0 211786
86 .. Váltótartozások 0 0 0 0
87 .. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 24 319 180 0 0 24 319 180
88 .. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
89 .. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20 248 319 0 0 20 248 319
90 G. Passzív időbeli elhatárolások 36 172 335 0 0 36 172 335
91 ..   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0
92 .. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 36 172 335 0 0 36 172 335
93 .. Halasztott bevételek 0 0 0 0
.. .. .. . . . .
94 .. Források összesen 90 560 535 9 200 244 0 99 760 779

 

B.) E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. (JOGUTÓD – FENNMARADÓ TÁRSASÁG) VAGYONMÉRLEG TERVEZETÉNEK FŐBB ADATAI

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                                          adatok eFt-ban

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Jogelőd társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
Kiváló társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
Rendezés saját tőke
(+ ; -)
Maradó társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
1 A. Befektetett eszközök 126 439 72 552 0 53 887
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 115 897 72 552 0 43 345
3 ..

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0 0 0 0
4 ..

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0 0 0 0
5 ..

Vagyoni értékű jogok

115 897 72 552 0 43 345
6 ..

Szellemi termékek

0 0 0 0
7 ..

Üzleti vagy cégérték

0 0 0 0
8 .. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0
9 .. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0
10

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK 218 0 0 218
11 .. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 0
12 ..

Műszaki berendezések, gépek, járművek

0 0 0 0
13 .. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 199 0 0 199
14 .. Tenyészállatok 0 0 0 0
15 .. Beruházások, felújítások 19 0 0 19
16 .. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0
17 .. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 10 324 0 0 10 324
19 ..

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0 0 0 0
20 .. Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
21 .. Egyéb tartós részesedés 0 0 0 0
22 .. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0
23 .. Egyéb tartósan adott kölcsön 10 324 0 0 10 324
24 .. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0
25 .. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
26 B. Forgóeszközök 87 080 671 27 448 0 87 053 223
27 I. KÉSZLETEK 0 0 0 0
28 .. Anyagok 0 0 0 0
29 .. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 0
30 .. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 0
31 .. Késztermékek 0 0 0 0
32 .. Áruk 0 0 0 0
33 .. Készletekre adott előlegek 0 0 0 0
34 II. KÖVETELÉSEK 87 076 323 27 448 0 87 048 875
35 .. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 72 367 809 0 0 72 367 809
36 .. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 14 478 138 27 448 0 14 450 690
37 .. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 124 0 0 124
38 .. Váltókövetelések 0 0 0 0
39 .. Egyéb követelések 230 252 0 0 230 252
40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0
41 .. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
42 .. Egyéb részesedés 0 0 0 0
43 .. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0
44 .. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0
45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4 348 0 0 4 348
46 .. Pénztár, csekkek 786 0 0 786
47 .. Bankbetétek 3 562 0 0 3 562
48 C. ktív időbeli elhatárolások 12 553 669 0 0 12 553 669
49 .. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 11 731 814 0 0 11 731 814
50 .. Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  elhatárolása 821 855 0 0 821 855
51 .. Halasztott ráfordítások 0 0 0 0
.. ..   .. .. .. ..
52 .. Eszközök összesen 99 760 779 100 000 0 99 660 779

 

"A" MÉRLEG Források (passzívák)                                                                        adatok eFt-ban

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Jogelőd társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
Kiváló társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
Rendezés saját tőkr
(+ ; -)
Maradó társaság vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
53 D. Saját tőke 18 656 940 100 000 0 18 656 940
54 I. JEGYZETT TŐKE 8 761 000 10 000 0 8 751 000
55 .. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0
56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0
57 III. TŐKETARTALÉK 25 157 343 90 000 -22 910 343 2 157 000
58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -15 261 403 0 15 261 403 0
59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 7 648 940 7 648 940
60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0
61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 0 0
62 E. Céltartalékok 149 611 0 0 149 611
63 ..   Céltartalék a várható kötelezettségekre 149 611 0 0 149 611
64 ..   Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 0
65 ..   Egyéb céltartalék 0 0 0 0
66 F. Kötelezettségek 44 781 893 0 0 44 781 893
67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
68 .. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
69 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
70 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0
71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
72 .. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0
73 .. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
74 .. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0
75 .. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0
76 .. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0
77 .. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
78 .. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
79 .. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0
80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 44 781 893 0 0 44 781 893
81 .. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0
82 ..    ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
83 .. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0
84 .. Vevőktől kapott előlegek 2 608 0 0 2 608
85 .. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 211786 0 0 211786
86 .. Váltótartozások 0 0 0 0
87 .. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 24 319 180 0 0 24 319 180
88 .. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
89 .. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20 248 319 0 0 20 248 319
90 G. Passzív időbeli elhatárolások 36 172 335 0 0 36 172 335
91 ..   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0
92 .. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 36 172 335 0 0 36 172 335
93 .. Halasztott bevételek 0 0 0 0
.. .. .. . . . .
94 .. Források összesen 99 760 779 100 000 0 99 660 779

C.)  E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. (JOGUTÓD TÁRSASÁG) VAGYONMÉRLEG TERVEZETÉNEK FŐBB ADATAI

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)                                                                          adatok E Ft-ban 

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Könyv szerinti érték
013.06.30.
Különbözetek
(+;-)
Rendezés saját tőke
(+ ; -)
Vagyonmérleg tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
1 A. Befektetett eszközök 72 552 0 0 72 552
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 72 552 0 0 72 552
3 ..

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0 0 0 0
4 ..

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0 0 0 0
5 ..

Vagyoni értékű jogok

72 552 0 0 72 552
6 ..

Szellemi termékek

0 0 0 0
7 ..

Üzleti vagy cégérték

0 0 0 0
8 .. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0
9 .. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0
10

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 0
11 .. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 0
12 ..

Műszaki berendezések, gépek, járművek

0 0 0 0
13 .. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0 0
14 .. Tenyészállatok 0 0 0 0
15 .. Beruházások, felújítások 0 0 0  
16 .. Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0
17 .. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 0
19 ..

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0 0 0 0
20 .. Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
21 .. Egyéb tartós részesedés 0 0 0 0
22 .. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0
23 .. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0 0
24 .. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0
25 .. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0
26 B. Forgóeszközök 27 448 0 0 27 448
27 I. KÉSZLETEK 0 0 0 0
28 .. Anyagok 0 0 0 0
29 .. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 0
30 .. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 0
31 .. Késztermékek 0 0 0 0
32 .. Áruk 0 0 0 0
33 .. Készletekre adott előlegek 0 0 0 0
34 II. KÖVETELÉSEK 27 448 0 0 27 448
35 .. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 0 0 0
36 .. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 27 448 0 0 27 448
37 .. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
38 .. Váltókövetelések 0 0 0 0
39 .. Egyéb követelések 0 0 0 0
40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0
41 .. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0
42 .. Egyéb részesedés 0 0 0 0
43 .. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0
44 .. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0
45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 0 0 0 0
46 .. Pénztár, csekkek 0 0 0 0
47 .. Bankbetétek 0 0 0 0
48 C. ktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0
49 .. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 0 0
50 .. Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  elhatárolása 0 0 0 0
51 .. Halasztott ráfordítások 0 0 0 0
.. ..   .. .. .. ..
52 .. Eszközök összesen 100 000 0 0 100 000

"A" MÉRLEG Források (passzívák)                                                                    adatok E Ft-ban 

ban

Sor-
szám
.. A tétel megnevezése Könyv szerinti érték
2013.06.30.
Különbözetek
(+; -)
Rendezés saját tőkr
(+ ; -)
Vgyonmérleg tervezet
2013.06.30.
a .. b .. .. .. ..
53 D. Saját tőke 100 000 0 0 100 000
54 I. JEGYZETT TŐKE 10 000 0 0 10 000
55 .. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0
56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0
57 III. TŐKETARTALÉK 90 000 0 0 90 000
58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0 0 0 0
59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 0
60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0
61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 0 0
62 E. Céltartalékok 0 0 0 0
63 ..   Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 0 0
64 ..   Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 0
65 ..   Egyéb céltartalék 0 0 0 0
66 F. Kötelezettségek 0 0 0 0
67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
68 .. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
69 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
70 .. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0
71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
72 .. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0
73 .. Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
74 .. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0
75 .. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 0
76 .. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0
77 .. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
78 .. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
79 .. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0
80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0
81 .. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0
82 ..    ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0
83 .. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 0
84 .. Vevőktől kapott előlegek 0 0 0 0
85 .. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 0 0
86 .. Váltótartozások 0 0 0 0
87 .. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0
88 .. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0
89 .. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0
90 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 0
91 ..   Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0
92 .. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0
93 .. Halasztott bevételek 0 0 0 0
.. .. .. . . . .
94 .. Források összesen 100 000 0 0 100 000

 

Budapest, 2013. október 2.

 

 E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Lehoczki Balázs

ügyvezető